Algemene voorwaarden

 • Toepasselijkheid

 • 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Saabpartners.com zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zullen op verzoek per e-mail of per post worden toegezonden aan geïnteresseerden. 

 • 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 • 1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 • 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Saabpartners.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Saabpartners.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 • Overeenkomst

 • 2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Saabpartners.com. Zij zijn gerechtigd uw bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Saabpartners.com dit binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling mee. 

 • Prijzen en aanbiedingen

 • 3.1 Alle aanbiedingen van Saabpartners.com zijn vrijblijvend en Saabpartners.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 • 3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's en cxclusief verzendkosten. Nieuwe onderdelen zijn vermeld exclusief BTW, gebruikte onderdelen zijn vermeld als marge-onderdeel (geen BTW van toepassing). De verzendkosten worden afzonderlijk getoond voordat de klant de bestelling definitief heeft gemaakt.

 • Overmacht

 • 4.1 Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet Saabpartners.com dit de koper zo snel mogelijk per telefoon me schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. De koper is derhalve verplicht om te zorgen voor een juiste adres en telefoongegevens bij het plaatsen van de bestelling.

 • 4.2 Saabpartners.com kan ik elk geval van overmacht (na overleg met de afnemer) de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven, belemmerde maatregelen van overheidswege, geheel of gedeeltelijk staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat, rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen, storingen op internet, e-mail, computers en -servers en/of telefoon- of internet-verbinden die bestellingen via het internet stagneren en/of extreme weersomstandigheden of overige omstandigheden die eraan bijdragen dat de werklocatie niet kan worden bereikt, dan wel gebruikt.

 • Bezorging

 • 5.1 De bezorging wordt steeds geacht te geschieden in opdracht van Saabpartners.com, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de begunstigde geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.

 • 5.2 Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste weten gekozen. Saabpartners.com zal voor de gemaakt keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen dat aan Saabpartners.com opzet of grove schuld te wijten valt.

 • 5.3 Overeengekomen leveringstijden zullen door Saabpartners.com zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Saabpartners.com niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.

 • 5.4 Saabpartners.com behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de afnemer nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald.

 • 5.5 Saabpartners.com is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade bij de afnemer ten gevolge van het niet leveren.

 • 5.6 Wanneer blijkt dat uw bestelling retour komt omdat ed begunstigde, bijvoorbeeld uit het ziekenhuis is ontslagen of op vakantie blijkt te zijn of wellicht verhuisd is, geeft dit geen recht op nieuwe levering op een ander adres, of om uw bestelling te annuleren. Saabpartners.com is niet verantwoordelijk voor eventueel onjuist opgegeven adresgegevens door de afnemer. Uw bestelling wordt uitgevoerd conform uw verzoek, u dient uzelf ervan te verzekeren dat het adres correct is.

 • 5.7 Afnemer gaat ermee akkoord dat, indien de begunstigde niet thuis is, dan wel zijn deur niet open doet om de  bestelling in ontvangst te nemen, het product indien mogelijk bij een van de buren zal worden afgegeven.

 • 5.8 Vertraging van 1 of meer dagen in de aflevering doordat de begunstigde niet thuis is en hierdoor het product niet (tijdig) afgeleverd kan worden geven de afnemer niet het recht de opdracht te annuleren of het echt op een nieuw product en/of bezorging.

 • 5.9 Indien de begunstigde niet thuis is kan de koerier een schriftelijk verzoek achterlaten in de brievenbus om contact te nemen voor een nieuwe bezorgafspraak. Indien de begunstigde niet op het schriftelijke verzoek van de koerier reageert kan de koerier beslissen het product na enkele dagen retour te sturen naar Saabpartners.com. Dit geeft de begunstigde en/of de afnemer niet het recht op een nieuwe levering of het annuleren van de bestelling.

 • 5.10 Het product kan afwijken van de die op de website te zien is. Dit geeft de afnemer niet het recht de bestelling te annuleren of een ander exemplaar te wensen. Saabpartners.com zal waar mogelijk het product zoveel mogelijk maken overeenkomstig de foto. Aan afwijkingen kunnen echter geen rechten worden ontleend door koper.

 • Betaling

 • 6.1 U kunt met iDeal, Paypal, Creditcard en overschrijving direct uw bestelling afrekenen op Saabpartners.com haar website.

 • 6.2 Indien de termijn wordt overschreden, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Saabpartners.com het recht de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het ogenblik dat de afnemer in verzuim is, onverminderd de aan Saabpartners.com verder toekomende rechten.

 • 6.3 Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve un geval van faillissement, dan wel verlening van surseance van betaling aan afnemer, geschieden direct op de site (zie 6.1) of door overschrijving op het bankrekeningnummer van Saabpartners.com

 • 6.4 Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling van betaling, komen voor rekening van de afnemer alle kosten, zowel buiten gerechtelijke als de gerechtelijke kosten die Saabpartners.com in verband met de inning van de vordering maakt waarin tevens begrepen extra administratiekosten en incassokosten. 

 • Eigendom

 • 7.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van Saabpartners.com totdat deze volledig zijn betaal den geleverd.

 • Klachten

 • 8.1 De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen.

 • 8.2 Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst per telefoon of e-mail te worden gemeld aan Saabpartners.com.

 • 8.3 Klachten met betrekking tot de kwaliteit dienen binnen 4 dagen na levering aan Saabpartners.com gemeld te worden.

 • 8.4 Klachten met betrekking tot de bezorging van de producten dienen binnen 48 uur na de oorspronkelijke bezorg datum gemeld te worden.

 • 8.5 Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de afnemer niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

 • 8.6 Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen.

 • Annuleren

 • 9.1 Bestellingen voor levering binnen Nederland kunnen tot 48 uur voor aflevering geanuleerd worden.

 • 9.2 Annuleringskosten bedragen 10% van het totale orderbedrag met een minimum van €7,00. Saabpartners.com zal zorg dragen voor een terugbetalingen binnen 21 dagen na de oorspronkelijke besteldatum van de order en brengt de annuleringskosten in mindering op het terug te betalen bedrag.

 • 9.3 Uitzondering zijn orders van bedrijven die op rekening kopen. Deze kunnen binnen de gestelde termijn van punt 9.2 kosteloos geannuleerd worden.

 • Toepasselijk recht

 • 10.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.

 • 10.2 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is eveneens het Nederlands recht van toepassing.

 • 10.3 Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale óf internationale wetgeving, zal deze bepaling van kracht blijven en beide partijen blijven verbinden.

 • 10.4 Ale geschillen (ook die slecht door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) en met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Saabpartners.com en een in het buitenland gevestigde afnemer gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse rechter die bevoegd is in het gebied waar Saabpartners.com gevestigd is.

 • Persoonsgegevens

 • 11.1 Uw gegevens hebben wij nodig om uw bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen. Wij geven uw gegevens niet door aan derden. Ook zult u door het achterlaten van uw gegevens geen reclame bezorgd krijgen per post, e-mail of telefoon, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

 • Garantie

 • 12.1 Al onze producten (met uitzondering van elektronische onderdelen) geldt een garantietermijn van 6 maanden zonder enige kilometerrestricties en daarna is een coulanceregeling van 18 maanden met een restrictie van maximaal 100.000km totaal over twee jaar, startende vanaf de aankoopdatum van het product. 

 • 12.2 Producten die worden geleverd door Saabpartners.com moeten worden geinstalleerd c.q. gemonteerd c.q. vervangen worden volgens door de fabriek gestelde specificaties en door gekwalificeerd personeel. Saabpartners.com vergoed geen schade of vervolgschade voortvloeiend uit garantieclaims zoals arbeidskosten, huur- of verhuiskosten vervang vervoer, telefoonkosten, reparatiekosten of enig andere schade.

 • Diversen

 • 13.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Saabpartners.com in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervalen en deze zal worden vervangen door een door Saabpartners.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 • 13.2 Saabpartners.com is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 • 13.3 De administratie van Saabpartners.com geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.