Timerset M03-07

Nederlands / Saab 9-3

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

13. 12 788 443 13 Saab 9-3 M03- 58 Druk op de SIDC-knop “CUSTOMIZE”, selec- teer “Block Heater” (motorverwarming) druk op “SET", selecteer "Manual Control” (handmatige bediening), druk op “SET”, kies "Heater on” (ver- warming aan), druk op “SET” en controleer of de motorverwarming aanslaat. Selecteer “Manual Control” (handmatige bedie- ning), druk op “SET", selecteer "Heater off” (ver- warming uit), druk op “SET”, kies "Back” (terug) en “Exit” (beëindigen).

2. 2 12 788 443 Saab 9-3 M03- 1 Verlengkabel 2,0 m 2 Verlengkabel 2,5 m 3Aftakstuk 4Bout 5Moer 6 Kabelbinder (16 st.) 7 230V-aansluiting 8 Bout (2 st.) 9 Doorvoer F930A01 9 1 6 3 2 4 5

5. 12 788 443 5 Saab 9-3 M03- 13 Demonteer de zijbekleding van de vloerconsole. 14 Demonteer de rechter wand van het dashboard. 15 Demonteer het dashboardkastje, trek het naar buiten en demonteer de connector voor de ver- lichting en de slang voor de koeling (voor zover aanwezig). F930A022 15 15 15 15 13 15 15 13 15 14

9. 12 788 443 9 Saab 9-3 M03- 35 Markeer de positie voor de interieuraansluiting op de onderste bekleding van de A-stijl, met de aansluiting als mal. De aansluiting moet 20 mm uit de rand worden aangebracht, waarbij de onderrand van de uitga ng op één lijn moet lig- gen met de bovenkant van de onderste stuur- pen. Boor twee gaten van 3 mm en monteer de interieuraansluiting. 36 Smeer zuurvrije vaseline (art.nr. 30 15 286) of iets dergelijks op de O- ring van de verlengkabel en sluit de kabel aan op de aansluiting. 37 Monteer de luchtbuis. 38 Monteer het onderste gedeelte van het dash- boardkastje en sluit de vloerverlichting aan. 39 Monteer de onderste be kleding van de A-stijl en de binnenste dorpel. F930A026 20mm 35 37 38 38 39 36 38

4. 4 12 788 443 Saab 9-3 M03- 8 Demonteer de rechter koplamp. 9 Demonteer de inlaatbuis. 10 Demonteer de connector van de luchtmassameter. 11 Demonteer de inlaatslang van de luchtmassameter. 12 Demonteer het luchtfilterhuis. F930A021 11 12 8 10 9 9

11. 12 788 443 11 Saab 9-3 M03- 44 Monteer het luchtfilterhuis en sluit de inlaatslang en de connector van de luchtmassameter aan. 45 Monteer de inlaatbuis. 46 Sluit de koplamp aan en monteer deze. F930A028 46 44 44 44 45 45

6. 6 12 788 443 Saab 9-3 M03- 16 Demonteer de binnenste dorpel en de onderste bekleding van de A-stijl. 17 Demonteer de connector van de vloerverlichting en demonteer het onderste gedeelte van het dashboardkastje. 18 Demonteer de luchtbuis. 19 Klap de mat opzij. 20 Snijd een stuk uit de isolatiemat om te zien waar het gat in de schutbord moet worden geboord (dit deel wordt op de afbeelding gemarkeerd met de pijl 21,22). 21 Zet met een markeerpen een kruisje in de ronde uitholling in het schutbo rd. Markeer het centrum van het kruisje met een centerpons. 22 Boor aan de hand van de markering eerst een gaatje van 3 mm en gebruik vervolgens een gat- zaag van 22 mm. N.B. Doe dit uiterst voorzichtig zodat de mat niet te veel gevouwen wordt. Als de schuimrubberlaag van de mat barst, neemt de geluids isolatie aanmerkelijk af. F930A023 21,22 17 17 17 18 16

1. Saab 9-3 M03- 900 Montagerichtlijn SCdefault MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE SITdefault Saab 9-3 M03- Aftakbedradingsset Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 32 025 770 32 026 191 9:87-40 Oct 07 12 788 443 12 788 443 Jan 06 F930A043

8. 8 12 788 443 Saab 9-3 M03- 32 Breng de 2,5 m lange verlengkabel naar het inte- rieur, langs de bedrading voor de aanrijdings- sensor op de bumperbalk, onder de A/C-leidin- gen door, langs de bedrading om de schokdemperbevestiging, en uiteindelijk het interieur binnen via het boorgat in de wand. Zet de kabel met kabelbinders vast. 33 Monteer vanuit het interieur de kabeldoorvoer aan de verlengkabel. Plaats de kabeldoorvoer op ca. 400 mm van de connector in de auto. 34 Klap de vloermat terug. Opmerking Gebruik van een zeepoplossing kan het monte- ren vereenvoudigen. N.B. Let erop dat de kabeldoorvoer voor een goede afdichting van het schutbord zorgt. F930A025 32 32 32 32 32 32 32

10. 10 12 788 443 Saab 9-3 M03- 40 Plaats het dashboardkastje terug, sluit de con- nector voor de verlichting en de slang voor koe- ling (voor zover aanwezig) aan. Monteer het dashboardkastje. 41 Monteer de rechter wand van het dashboard. 42 Monteer de zijbekleding van de vloerconsole. 43 Sluit de motorverwarming aan op een stopcon- tact en controleer of de verwarming start. Neem de aansluiting op het stopcontact los. Als er een timerrelais gemonteerd moet wor- den: Ga verder met punt 59. Als er geen timerrela is gemonteerd moet worden: Ga verder met punt 44. F930A027 41 40 40 42 42 40 40 40 40

14. 14 12 788 443 Saab 9-3 M03- 59 Als er een timerrelais gemonteerd moet wor- den: Demonteer de linker koplamp. 60 Vervang het aftakstuk door het timerrelais. 61 Sluit de bedrading aan op het timerrelais, haal de bedrading langs de toevoerkabel en laat deze vervolgens de bedrading voor de claxon volgen, tot aan de bumperbalk, en daarna de bedrading voor de aanrijdingssensor. Zet de bedrading van het timerrelais op dezelfde bevestigingspunten (5 st.) vast als de bedrading voor de aanrijdingssensor. N.B. U moet de bedrading voor het timerrelais naast de bedrading voor de aanrijdingssensor in het gat voor de koplamp aanbrengen. F930A030 59 61 61 61 60

15. 12 788 443 15 Saab 9-3 M03- 62 Sluit de massakabel aan op het voorste massa- punt (G30A) bij de relais- en zekeringhouder van de motorruimte. 63 Zoek de “Pre-Acc”-aansluiting tussen de relais- en zekeringhouder van de motorruimte en het voorspatbord op en ver wijder eventuele tape en eventuele blindklinknagels. 64 Sluit de bedrading aan op de vierpolige “Pre- Acc”-aansluiting. 65 Sluit de linker koplamp aan en monteer deze. 66 Ga verder met punt 44. Opmerking Als de vierpolige “Pre-Acc”-aansluiting al in gebruik is, moet u de bedrading op de aanwezige connector aansluiten door: – “Pre-Acc” los te koppelen; – de afdichting uit de connector voor de bedra- ding van het timerrelais te demonteren en de kabel uit te nemen; – de kabel aan te sluiten op de connector die in verbinding stond met “Pre-Acc”, positie 4; – de connector op “Pre-Acc” aan te sluiten. WAARSCHUWING Controleer of de bedrading nergens klemzit. Een verkeerde manier van monteren kan schade aan de bedrading en kortsluiting/brand veroorzaken. F930A031 63 62 64 65

7. 12 788 443 7 Saab 9-3 M03- 23 Boor in de claxonconsole een gat van 6 mm voor het aftakstuk. 24 Als de auto al eerder was uitgerust met motorverwarming: Demonteer de toevoerka- bel van de motorverwarming en trek de kabel terug naar de bovenste dwarsbalk van de radia- teur zonder de kabelbinder bij de bovenste radiateurbevestiging los te nemen. Haal de toe- voerkabel onder de dwarsbalk van de radiateur door, tussen de linker koplamp en de radiateur. 25 Sluit de toevoerkabel aan op het aftakstuk (A). 26 Sluit de 2,0 m lange verlengkabel (bestemd voor de motorverwarming) aan op het aftakstuk (B) en de 2,5 m lange verlengkabel (bestemd voor de interieuraansluiting) aan op het aftakstuk (C). 27 Monteer het aftakstuk op de claxonconsole, met de afstandsblokjes daarvan tegen de console, en monteer de bout met de boutkop naar de radiateur toe. De verlengkabel die is aangeslo- ten op uitgang B van het aftakstuk moet boven het aftakstuk worden aangebracht. 28 Haal de 2,0 m lange verlengkabel langs de toe- voerkabel naar binnen tussen de linker koplamp en de radiateur, langs de stuurbekrachtigings- slang tot aan de motorverwarming. 29 Smeer zuurvrije vaseline (art.nr. 30 15 286) of iets dergelijks op de O-ring van de verlengkabel en sluit de kabel aan op de motorverwarming. 30 Breng de borgklem aan over de aansluiting. Wanneer u de klem hoort klikken, zit deze goed vast. 31 Zet de verlengkabel samen met de toevoerkabel vast met kabelbinders. Laat de kabel bij de motorverwarming een flauwe bocht maken, zodat deze de bewegingen van de motor kan absorberen. Het overschot aan verlengkabel moet u achter de bumperbalk bij de claxoncon- sole vastzetten. WAARSCHUWING Let erop dat u de bedrading van de auto niet beschadigt. Beschadigingen aan de bedrading kunnen aanleiding geven tot kortsluiting/brand. F930A024 25,26 29,30 31 28 27 A C B 27 31 24 23 31 31

3. 12 788 443 3 Saab 9-3 M03- 1 Koppel de minkabel van de accu los. 2 Haal de clips van de bumpermantel los van de bovenste radiateurdwarsbalk. 3 Breng de auto omhoog. 4 Draai de bouten van de bumper uit de wielkuip. 5 Demonteer de luchtafbuigplaat. 6 Koppel de verbinder van de bumper los en haal de verbinder uit de houder op de luchtafbuig- plaat. Auto’s met koplampsproeiers: Haak de slang los van de luchtafbuigplaat. 7 Breng de auto omlaag, trek de zijstukken van de bumpermantel naar buiten en demonteer de bumper. Auto’s met koplampsproeiers: Demonteer de slang van het T-stuk en dicht de slang af met een 8,5 mm boor. 6 4 4 6 F930A020 5 5 5 2 2 7 7

16. 16 12 788 443 Saab 9-3 M03- Gebruiksaanwijzingen • De verlengkabel moet gemaakt zijn van oliebe- stendig rubbermateriaal, goedgekeurd zijn voor gebruik buitenshuis en een doorsnede hebben van minimaal 3x1,5 mm 2 . • Het verwarmingssysteem mag uitsluitend wor- den aangesloten op een geaarde uitgang. • Behandel alle kabels met de nodige voorzorg. Zorg er met name voor dat de kabels niet bekneld raken tussen de motorkap en de carros- serie of schade oplopen door scherpe metalen onderdelen. • Onderzoek de verlengkabel regelmatig op even- tuele schade of veroudering. Een beschadigde kabel moet onmiddellijk worden vervangen. WAARSCHUWING Controleer regelmatig de massaverbinding tussen de massapennen van het toevoercontact, de behui- zing van de verwarming en de carrosserie van de auto om elektrische schokken te voorkomen. Opmerking De verwarming werkt niet optimaal, als: • de koelvloeistof verontreinigd is; • het koelvloeistofpeil te la ag is of als er lucht in het systeem zit; • er ijskristallen in het systeem zijn ontstaan; • u afdichtkit gebruikt.

12. 12 12 788 443 Saab 9-3 M03- 47 Til de bumper omhoog. Auto’s met koplampsproeiers: Sluit de kop- lampsproeierslang aan op het T-stuk. Alle modellen: Breng de bumper aan en druk de mantel naar achteren, zodat deze vasthecht aan de bevestiging van de houder. 48 Monteer de clips op de bovenste radiateurdwars- balk. 49 Breng de auto omhoog en monteer de bouten van de bumper in de wielkuip. 50 Breng de luchtafbuigplaat omhoog, monteer de verbinder van de bumper op de houder en sluit de verbinder aan. Auto’s met koplampsproeiers: Haak de slang vast aan de luchtafbuigplaat. Alle modellen: Monteer de luchtafbuigplaat. 51 Breng de auto omlaag en controleer de pasvorm van de bumper. 52 Sluit de minkabel van de accu aan. Stel de tijd en datum in. 53 Synchroniseer de code van de afstandsbedie- ning door de sleutel in het contactslot te steken. 54 Activeer de klembeveiliging van de elektrisch bediende zijruiten door de zijruiten tweemaal te openen en te sluiten. Een geluidssignaal geeft aan dat activering heeft plaatsgevonden. 55 Auto’s met koplampsproeiers: Controleer de werking van de koplampsproeiers. 56 Auto’s met timerrelais: Sluit het diagnose- instrument aan, selecteer het automodel en het modeljaar, selecteer “Alles”, selecteer “Toevoe- gen/Verwijderen”, kies het accessoire en selec- teer vervolgens “Toevoegen”. 57 Sluit de motorverwarming van de auto aan op een stopcontact. WAARSCHUWING Controleer of de bedrading nergens klemzit. Een verkeerde manier van monteren kan schade aan de bedrading en kortsluiting/brand veroorzaken. F930A029 50 50 50 50 50 49 49 47 48 48 N.B. U moet alle sleutels tegelijk synchroniseren om van de afstandsbedieningen gebruik te kunnen maken. Opmerking Soms moet het diagnose -instrument een beveili- gingscode uit TIS downloaden. Op het scherm van het diagnose-instrument staat dan aangege- ven wat u moet doen.

Weergaven

 • 1546 Totale weergaven
 • 1331 Websiteweergaven
 • 215 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Gedeeld op sociale media
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 7

 • 32 www.saabpartners.com
 • 1 saab.aardug.com
 • 7 52.29.207.161
 • 11 saabpartners.com
 • 1 52.29.207.161:8069
 • 10 54.154.214.138
 • 1 www.translatoruser-int.com